Är coaching lönsamt?

- Självklart är coaching lönsamt och dessutom lönsamt i många dimensioner.

- Människor som känner sig trygga och harmoniska i sin yrkesroll (och givetvis även familjeroll), som känner sig delaktiga, som får uppskattning och visas respekt utvecklar sin kreativitet, sin förmåga till nytänkande, sin ansvarskänsla och sin vilja att ta initiativ. Därmed bidrar de aktivt till att öka organisationens intäkter och konkurrenskraft.

- Samtidigt är sådana människor mer sällan sjuka än andra och mindre benägna att byta jobb. Detta minskar organisationens kostnader.

- Här följer några sifferexempel på ovanstående:

under 6 månader ökade en avdelning produktiviteten med 33%.
under 6 månader sänkte en avdelning kassationerna inom sitt område med 50%.
under 6 månader ökade utnyttjandegraden för en maskin från 53 till 72%.
under loppet av 5 månader sänkte en produktionsledare personalomsättningen från 30 till 5%.
under ett halvår sänktes sjukfrånvaron på en avdelning från ett årsgenomsnitt på 12,5 till 4%.
en deltagare ökade produktiviteten från 125 till 200 kg/tim under 6 månader.